สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
E-mail: webmaster@m-culture.go.th